Aktualności

2020-05-08

1.2.1 NEED zamiast NEET – Podkarpackie


Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak , ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin., na terenie województwa podkarpackiego realizuje projekt pn. „NEED zamiast NEET – Podkarpackie”, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do 25 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo podkarpackie w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn:

 1. 80% osób biernych zawodowo, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn;
 2. 20% to rolnicy lub/i ubodzy pracujący, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn;
 3. 50% to mieszkańcy miast średnich m.in. Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Łańcut, Przeworsk, Ropczyce, w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn;
 4. 40% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub osób o niskich kwalifikacjach, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn;

 

O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie osoba fizyczna, która w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria:

 1. a) znajduje się w przedziale wiekowym 18 – 29 lat (tj. w momencie przystąpienia do projektu muszą mieścić się w przedziale wieku 18–29 lat.)
 2. b) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego,
 3. c) należy do kategorii osób NEET, czyli:

– pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo),

– jest osoba bezrobotna lub bierną zawodowo,

– nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), albo zaniedbuje obowiązek szkolny,

– nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ciągu ostatnich 4 tyg.).

 1. d) ze wsparcia wykluczone są następujące osoby:

– młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

– matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);

– absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu);

– absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu);

– matki przebywające w domach samotnej matki;

– osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 25 os. (15K i 10M) młodych w wieku 18-29 lat, w tym z grupy NEET bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego, poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji, realizację stażu oraz przedstawienie oferty pracy/awansu zawodowego.

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);
 2. Indywidualnego wsparcia psychologa lub coachingu kariery;
 3. Kursów / szkoleń;
 4. 3-miesięcznych płatnychstaży;
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy.

DODATKOWO UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 2. Materiały szkoleniowe;
 3. Jednorazowe stypendium szkoleniowe;
 4. Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1000 złotych netto za każdy miesiąc stażu;
 5. Zwrot kosztów dojazdu na staż;
 6. Pomoc w znalezieniu pracy.

 

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 

STAŻ:

Staż realizowany przez okres minimum 3 miesięcy. Ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia
w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa podkarpackiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

I etap: ocena formalna złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Harmonogram planowanego wsparcia w projekcie

 

Maj 2020 – Wrzesień 2020

Rekrutacja uczestników do projektu, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – tworzenie IPD – szkolenie/kurs

Lipiec 2020 – Październik 2020

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, indywidualne sesje coachingowe

Lipiec 2020 – Październik 2020

Realizacja staży zawodowych u pracodawców.

 

Zapraszamy do kontaktu.

dp@cib.szczecin.pl