Aktualności

2021-06-29

DEKLARACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI


Kontynuowane są prace nad wdrażaniem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w polskim życiu akademickim.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzone są prace Grupy Roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której celem jest upowszechnianie zasad wśród uczelni i szkół wyższych oraz promowanie współpracy środowiska akademickiego wokół Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU). Prace grupy koordynuje dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zadaniem jest opracowanie definicji społecznej odpowiedzialności uczelni, którą można określać jako strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy oraz dialogu z interesariuszami, które przyczynią się do:

– zrównoważonego rozwoju, kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego, – wspierania wartości akademickich oraz tworzenia nowych idei,
– podtrzymania i rozwoju kompetencji naukowych oraz dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności, a także innowacyjność.

Zadania na 2021 r. to przeprowadzenie badania Diagnozy Społecznej Odpowiedzialności, kontynuacja dzielenia się praktykami poprzez wydanie tegorocznej edycji Katalogu Dobrych Praktyk, podjęcie tematyki etyki i wartości akademickich, promocja deklaracji SOU – opracowanie narzędzia dla sygnatariuszy do samooceny wdrażania DSOU, 
a także organizacja cyklu kwartalnych webinariów tematycznych.

Więcej informacji na temat DSOU można znaleźć na stronie: Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)