Logo PANS
2019-11-07

Rekrutacja do projektu CZAS NA START!


ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. OGŁASZA
II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START!

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

 

 

DLA KOGO?

W projekcie chcemy wspierać ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe.
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

CO OFERUJEMY?

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP)
  2. Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej
  3. Pośrednictwo pracy – średnio 2 godziny dla UP
  4. Szkolenia zawodowe  (ograniczona liczba miejsc)
  5. Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy.

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

  1. wypłatę stypendium szkoleniowego
  2. pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
  3. zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
  4. stypendium stażowe
  5. zwrot kosztów przejazdu na staż

 

Więcej informacji oraz formularze rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie www.czasnastart.zetorzeszow.pl

 

Projekt CZAS NA START! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.