2021-07-01

KONKURS O NAGRODĘ PREZESA NBP


Ogłoszono XIV edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

W konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.

 Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

– pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
– drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
– trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
– dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na: http://www.nbp.pl/konkursy

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.

Kontakt:
Beata Przywoska
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 44 41